Asia Forestry Image Header

โรงกลั่นน้ำมันกฤษณา

โรงงานผลิตน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม ถือเป็นโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน และมีการจัดการที่ดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 AJA Registrars ในด้านมาตรฐานการผลิต และประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงกลั่นน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม ตั้งอยู่ที่จังหวัดตราด บริเวณใกล้เคียงกับแปลงปลูกกฤษณา ด้วยเหตุผลด้านการควบคุมคุณภาพไม้กฤษณา อีกทั้งลดต้นทุนด้านการขนส่ง ทำให้ไม้ที่ถูกส่งเข้าโรงกลั่น เป็นไม้ใหม่เสมอ คุณภาพน้ำมันกฤษณาที่ได้มาจึงเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีที่สุด

ปัจจุบันทรีด้อม มีหม้อต้มกลั่นทั้งแบบฟืนและแก๊สรวมทั้งสิ้นจำนวน 119 หม้อ มีกำลังการผลิตน้ำมันกฤษณา 264 กิโลกรัมต่อปี และมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคต ด้วยการเพิ่มหม้อต้มกลั่นเป็น 360 หม้อ ซึ่งสามารถผลิตน้ำมันกฤษณาได้มากถึง 960 กิโลกรัมต่อปี ภายในปี 2562